Datorprogrammet för dig som släktforskar
  Holger8 Uppdateringar

  Denna sida innehåller en sammanställning av de ändringar och åtgärder som genomförts i Holger8.


  Ändringar i Holger8. Version 8.06 2012-05-01

  1. Denna version innehåller en uppdaterad version av familjeregisterutskriften. Nu ska inte uppgifterna om personerna skrivas ut flera gånger.

  2. En bugg i utskrift av datum har åtgärdats. Nu ska inte dolda datum skrivas ut i grafiska utskrifter.

  3. Nu kan man välja stor skärmutskrift eller liten i inställningarna. Inställningen "stor utskrift" är det normala. Inställningen "liten utskrift" är lämplig för datorer med lite primärminne.

  4. En bugg i import från GEDCOM har åtgärdats. Det gäller import av oäkta barn från DISGEN.

  5. En bugg i sökningen har åtgärdats. Nu sker sökningen korrekt även om databasen innehåller norska/danska tecken. Följande tecken samsöks och samsorteras:: v och w, V och W, y och ü, Y och Ü, ä och æ, Ä och Æ, ö och ø, Ö och Ø. Detta innebär att sökning på Myll* också ger Müller som svar o.s.v.

  6. En annan bugg i intervallsökning av datum har åtgärdats. Nu kan datum sökas på intervall även om datumet innehåller värden av följande typ: "177?" eller "1770 ca".

  7. i WebbHolger har en bugg åtgärdats. Tidigare kunde det bli problem att logga in om lösenord hade ändrats via webbshopen. Nu ska det gå bra att logga ni i WebbHolger även när lösenordet ändrats.

  8. Denna version innehåller en uppdaterad version av PDF-utskriftsprogrammet NovaPDF.

  Denna senaste uppdatering innehåller även de ändringar som gjorts i de tidigare uppdateringarna "8.05 2011-05-01", "8.04 2010-04-29", "8.03 2010-03-02", "8.02 2010-01-19" och "8.01 2009-12-17". Se nedan.  Ändringar i Holger8. Version 8.05 2011-05-01

  1. Det har funnits en bugg som medfört att en GEDCOM-fil utskriven från Holger7 lästs in på ett felaktigt sätt i Holger8. Nu är detta problem åtgärdat.

  2. I denna version har storleken på fritext och kommentarer utökats. Tidigare var storleken max 1000 rader och max 36000 tecken per fält. Nu är storleken tiodubblad till max 10000 rader och max 360000 tecken.

  3. En ny release av den databaskomponent som används i Holger8 kommer med i denna version.

  4. En ny release av den PDF-komponent som används i Holger8 kommer med i denna version.

  5. Ett problem har varit att bestämningar om datum , exempelvis fraserna "före", "efter", "cirka" mfl, inte översätts till andra språk vid utskrifter. Nu är detta problem åtgärdat.

  6. En bugg som funnits har varit att det i utskrifter till engelska stått "burried" i stället för "buried". Nu är detta problem åtgärdat.

  7. Det har varit ett problem att språkfilerna och frasfilen under C:\HolgerData\Config har varit skrivna med DOS-ASCII. Det är opraktiskt om man vill redigera. Nu är detta ändrat. Nu är alla filer under C:\Holgerdata\config i vanlig Windows-ASCII (dvs ISO 8859-1).

  8. Det har upplevts som ett problem att det tagit lång tid att avsluta Holger8. Nu avslutas programmet snabbare i fall inga ändringar av inställningar gjorts. Uppdatering av inställningar kan fortfarande ta tid om man har ett antivirus-program installerat.

  9. Det har varit problem för vissa kunder att registreringstid och uppdateringstid, samt "dagens datum" visats med engelsk formatering. Nu är det ändrat så att dessa datum skrivs ut med den formattering som valts för datum generellt. I inmatningsbilder och sökresultat visas alla datum, även registreringstid och uppdateringstid, enligt den inställning som valts för datuminmatning.

  10. Det har funnits ett fel i GEDCOM-importen som lett till att datumprefix för vigseldatum och källdatum inte importerats korrekt. Detta fel är nu åtgärdat.

  11. Det har inte varit möjligt att välja utskriftsformat för datum i sorterad lista. Nu är detta ändrat så att det är möjligt att välja datumformat även i sorterad lista.

  12. Det har funnits ett fel i utskrift av sorterad lista som lett till att inställningar för registreringstid och uppdateringstid inte sparats korrekt. Nu är detta åtgärdat.

  Denna senaste uppdatering innehåller även de ändringar som gjorts i de tidigare uppdateringarna "8.04 2010-04-29", "8.03 2010-03-02", "8.02 2010-01-19" och "8.01 2009-12-17". Se nedan.  Ändringar i Holger8. Version 8.04 2010-04-29

  1. Det har funnits en allvarlig bugg som medfört att information om dopdatum och begravningsdatum inte alltid importerats korrekt vid import från Holger7 och Holger8. Detta har medfört att en person som egentligen bara har ett dopdatum (eller bara ett begravningsdatum) kan få ett födelsedatum (eller dödsdatum) som är identiskt lika med dopdatumet (eller begravningsdatumet). Nu är denna bugg rättad. Nu importeras dopdatum och begravningsdatum korrekt från Holger7 och Holger8 liksom även från Holger 3/4/5/6 och från GEDCOM. För att rätta de fel som är kvar sedan tidigare skall man köra en databaskontroll på sin databas. Då sätts dopdatum och begravningsdatum korrekt. De ändringar som gjorts i databaskontrollen listas i den loggfil som skapas av databaskontrollen. Observera att i de fall där en person verkligen skall ha ett dopdatum som är identiskt lika med födelsedatumet kan det behövas manuell rättning efter databaskontrollen. För denna rättning kan loggfilens lista över personer vars datum ändrats användas.

  2. Det har funnits önskemål om att ändra sättet att ange antal generationer vid utskrift av antavlor och anlistor. Nu är detta åtgärdat så att man bara behöver ange antalet generationer från den person man "står på" i antavlan och inte som tidigare antalet generationer från probanden.

  3. När man använder funktionen "Hitta dubbletter" får man en träfflista. Tidigare har man inte kunnat välja en person i listan och gå till den personen. Nu är det felet åtgärdat. Nu kan man gå till en person från "hitta dubbletter" på samma sätt som vid vanlig sökning.

  4. Det har funnits en bugg som medfört att det inte gått att skriva Backup-ZIP-filer direkt till root-katalogen på ett USB-minne (till underkataloger har det däremot gått bra). Nu är denna bugg åtgärdad. Nu skall det går bra att skriva till root-katalogen på USB-minnen (även kallade minnesstickor).

  5. Det har funnits ett fel i GEDCOM-importen från DISGEN. Om personer har haft ett vigseldatum och ett skilsmässodatum så har skilsmässodatumet i vissa fall lästs in som vigseldatum. Nu är detta fel åtgärdat. Nu skall skilsmässodatum förhoppningsvis läsas in korrekt. I samband med denna rättning har det också skett ytterligare en mindre ändring i GEDCOM-importen. Nu sätts alltid default-värden för datumkvalitetskoder vid import från GEDCDOM.

  6. En ny release (från 2010-04-27) av den databaskomponent som används i Holger8 kommer med i denna version.

  Denna senaste uppdatering innehåller även de ändringar som gjorts i de tidigare uppdateringarna "8.03 2010-03-02", "8.02 2010-01-19" och "8.01 2009-12-17". Se nedan.  Ändringar i Holger8. Version 8.03 2010-03-02

  1. Det har funnits vissa problem med PDF-utskrifterna. I bland har utskrifterna kommit till skrivaren i stället och programmet har hängt sig. Med Holger 8.03 kommer en ny version av PDF-skrivardrivrutinen novaPDF som används för PDF-utskrifter. Den nya versionen är 7.0. Den gamla versionen var 6.4. Den nya versionen skall förhoppningsvis fungera korrekt. Vid installation av Holger 8.03 skapas en ny skrivare "novaPDF for SDK v7". Den gamla skrivaren "novaPDF for SDK v6" är obsolet och kan tas bort.

  2. Det har framkommit önskemål om att när man öppnar en Holger7-databas med Holger8 så skall man få ett namnförslag utan specialtecken. I det föreslagna namnet bör eventuella mellanslag tas bort. Det bör också fungera så att å/ä ändras till a och ö till o. Detta är nu åtgärdat. Nu byts å, ä, ö och specialtecken ut mot a, o och understreck i det förslag på nytt databasnamn som användaren får. Observera att det är bara i databasnamnet som tecknen ändras. Inte i katalognamnet.

  3. Det har funnits en bugg i databaskontroll. Databaskontrollen har rapporterat "felaktig uppgift om dopkod,begkod,status för person". Denna bugg i databaskontrollen är nu åtgärdad. Databaskontrollen kände inte av de två sist tillagda värdena på datumkvalitet (åldersuppgift och dold). Nu skall databaskontrollen fungera korrekt.

  4. Tidigare gick det bara att installera programmet på enheten C:. Nu är det möjligt att installera Holger8 på vilken diskenhet som helst.

  5. Nu är applikationen ändrad så att man inte kan skriva in filnamn och katalognamn direkt i en edit-box. Man måste välja i en fil-dialog eller mapp-dialog. Denna ändring gäller i "Skapa ZIP-kopia", "Läs backup från 5.0", "Läs ZIP från Holger 6/7", "Läs ZIP från Holger8" och i "Inställningar->Datakataloger".

  6. Tabbordningen i personformuläret är ändrad så att datumkvalitetsboxarna INTE nås vid tabbande mellan inmatningsfälten. I stället kommer de i slutet av tabbordningen i samma sekvens som källhänvisnings-knapparna. På detta sätt är alla rutor och kontroller nåbara via tabb. Inmatningen störs dock inte av datumkvalitetsrutorna. Denna ändring är gjord för att inmatningen skall gå snabbare vid normal inmatning.

  7. Det har gjorts en del ändringar i den finska församlingslistan. Listan är utökad med församlingen Övermark/Ylimarkku. Det har också gjorts ändringar i länsbeteckningarna. Nu står det exempelvis "Vasa län (före 1997)". Detta visar att länsangivelsen avser de finska länen sådana de såg ut år fram till år 1997. Sedan dess har länsindelningen ändrats flera gånger. År 1997 ändrades antalet län från 12 till 6. År 2010 försvann den finska länsindelningen helt och ersattes av regioner. Åland är dock fortfarande ett självstyrande landskap. Det har också rättats lite småsaker som stavfel etc i den finska länslistan.

  8. En ny release (från 2010-02-14) av den databaskomponent som används i Holger8 kommer med i denna version.

  Denna senaste uppdatering innehåller även de ändringar som gjorts i de tidigare uppdateringarna "8.02 2010-01-19" och "8.01 2009-12-17". Se nedan.  Ändringar i Holger8. Version 8.02 2010-01-19

  1. Vid import från en Holger7-databas så importerades inte grupptillhörighet korrekt. En person kunde bli medlem i fler grupper än i den ursprungliga databasen. Nu är detta problem åtgärdat. Nu skall förhoppningsvis grupptillhörighet importeras korrekt.

  2. I funktionen kopiera databas var det möjligt att skapa nya databaser med felaktiga tecken (å, ä, ö och specialtecken etc) i databasnamnet. Nu är detta problem åtgärdat. Nu görs samma kontroll av databasnamnet vid kopiering som när en databas skapas med funktionen "Ny databas". Reglerna för databasnamn är följande: Databasnamn får innehålla minst två tecken och högst trettio tecken. Databasnamn får inte börja med en siffra. Databasnamn får inte innehålla å,ä,ö,ü, blanktecken eller specialtecken.

  3. Nu står programmets versionsnummer i installationsprogrammet så att det är möjligt att direkt se vilken version som installeras

  4. Det fanns en allvarlig bugg som gjorde att fritext för händelser inte importerades korrekt vid import från Holger7. Samma problem fanns vid import till Holger8 från andra Holger8-databaser med funktionen "Importera Holger8.*". Nu är detta problem åtgärdat. Nu skall all fritext för händelser importeras korrekt både från Holger7 och Holger8.

  5. Det fanns en bugg som gjorde att mediaposter (referenser till bilder och ljudfiler) knutna till händelser inte importerades korrekt från en annan Holger8-databas. Felet fanns i funktionerna "Hämta från annan databas" och i "Importera urval Holger8.*". Nu är detta problem åtgärdat. Nu skall alla mediaposter knutna till händelser importeras korrekt.

  6. Det fanns en bugg i GEDCOM-export som gjorde att mediaposter (referenser till bilder och ljudfiler) knutna till händelser inte exporterades till GEDCOM-filen. Nu är detta problem åtgärdat. Nu exporteras mediaposter knutna till händelser om användaren kryssat i valet "ta med mediareferenser" vid exporten till GEDCOM.

  7. Det fanns en bugg i GEDCOM-import som gjorde att mediaposter (referenser till bilder och ljudfiler) knutna till händelser inte importerades korrekt från GEDCOM-filer. Nu är detta problem åtgärdat. Nu skall mediareferenser knutna till händelser importeras korrekt från GEDCOM.

  8. Det har förekommit frågor om vilken version av GEDCOM som Holger8 exporterar. Nu skrivs GEDCOM-versionen till GEDCOM-filens header för att undvika missförstånd. Holger8 genererar GEDCOM-filer i version 5.5.

  9. Tidigare versioner av Holger (Holger 4/5/6/7) baserades på Paradox-filformatet. Det var möjligt att läsa Holger-databaser med ett program som kunde öppna Paradox-filer. Den nya versionen Holger8 använder ett annat filformat vilket gör det svårare att öppna Holger-databaser från andra program. Det har kommit önskemål om att kunna överföra information från Holger-databaser till andra program (kalkylark och andra databashanterare) för mer avancerad databearbetning. För att tillmötesgå detta önskemål har det lagts till en ny funktion i programmet. Funktionen heter "Till textfiler i Holger8-format" och finns under Arkiv->Export. Denna funktion exporterar en hel databas till åtta textfiler. Filerna innehåller en post per rad. TAB-tecknet (ASCII 9) används som fältavgränsare.

  10. En ny funktion "Från textfiler i Holger8-format" har lagts till under Arkiv->Import. Denna funktion importerar från textfiler som exporterats med "Till textfiler i Holger8-format".

  11. En bugg i "HTML-presentation" gjorde att länkar till personer i utskrivna antavlor inte alltid fungerade. Nu är detta problem åtgärdat.

  12. Vid skapande av backup-kopia med funktionen "Skapa säkerhetskopia ZIP-format" så gavs ett felmeddelande om användaren försökte skriva över en tidigare kopia med samma namn. Felet uppträdde vid försök att skapa en säkerhetskopia i en annan katalog än standardkatalogen (c:\holgerdata\backup). Nu är detta problem åtgärdat. Nu får användaren en fråga om den befintliga backup-filen skall skrivas över eller inte. Användaren kan välja att skriva över den befintliga filen eller låta bli.

  13. Funktionen "Läs säkerhetskopia Holger 5.0" har modifierats så att inläsning av säkerhetskopian alltid sker till backup-biblioteket, normalt c:\holgerdata\backup.

  14. Importfunktionerna "Från GEDCOM", "Från ASCII-filer" och "Från textfiler i Holger8-format" har modifierats så att kontroll av dubbletter alltid sker vid import. Dubblettkontrollen sker på samma sätt som i övriga importfunktioner, dvs kontroll sker av den person som importeras först.

  15. Det fanns en bugg i importfunktionerna "Importera Holger7.*", "Importera Holger8.*", "Importera urval Holger8.*" och "Hämta" som gjorde att en källhänvisning inte alltid importerades korrekt. Felet är nu åtgärdat. Nu skall förhoppningsvis både källhänvisningar och källor importeras korrekt.

  16. Det fanns en bugg i funktionen "redigera media" som uppträdde när en person hade en händelsepost med tillhörande mediareferenser. Felet är nu åtgärdat. Nu återfinns personer via "redigera media" vare sig personerna har mediareferenser direkt knutna till personposten eller mediareferenser knutna till händelser.

  17. Det fanns en bugg som gav ett felmeddelande om man redigerade fältet beskrivning i dialogen Redigera->Om databasen och sedan stängde databasen. Detta fel är nu åtgärdat. Nu skall det gå bra att redigera information om databasen.

  18. Det fanns en bugg som innebar att datumprefix inte exporterades eller importerades korrekt till och från GEDCOM. Detta fel är nu åtgärdat. Nu exporteras och importeras datumprefix korrekt. Vid export till GEDCOM kan man välja om datumprefix skall tas med eller inte. Valet görs i rutan "Personfält" i dialogen "Till GEDCOM.

  19. Det fanns ett problem med onödiga blanktecken i slutet av textfält. Nu tas alla avslutande blanktecken bort när en post sparas. Avslutande blanktecken togs alltid bort i Holger7 och nu fungerar det så även i Holger8.

  20. Exportfunktionerna för "Till GEDCOM", "Till textfiler i Holger8-format" och "Skapa säkerhetskopia ZIP-format" har modifierats. Nu kontrolleras noggrannare att inga filer skrivs över av misstag. Det ges också en resultatruta när exporten är genomförd.

  21. Funktionen "Kopiera databas" har ändrats så att den ursprungliga databasen är öppen efter att kopiering till ny databas skett. I den tidigare versionen av Holger8 öppnades kopian efter kopieringen. Nu öppnas den ursprungliga databasen även i Holger8. Det fungerade på detta sätt i Holger7.

  22. I händelseformuläret lämnas händelsetypen alltid blank om inte användaren aktivt sätter en händelsetyp. Tidigare kunde en felaktig händelsetyp bli satt om fältet från början var blankt.

  23. Några smärre ändringar i gränssnittet, bland annat längre textfält för filnamn i skärmbilderna för import/export-funktioner.

  Denna senaste uppdatering innehåller även de ändringar som gjorts i den tidigare uppdateringen "8.01 2009-12-17". Se nedan.  Ändringar i Holger8. Version 8.01 2009-12-17

  1. När programmet startades ställdes alltid standardskrivaren om till att vara PDF-skrivaren "novaPDF for SDK v6". Nu är detta problem åtgärdat. Nu ändras inte standardskrivaren när programmet startas.


  Ladda ner senaste uppdatering av Holger8

  Ladda ner

© HolgerData    holger@holgerdata.se    www.holgerdata.se